سرخط خبرها

فلسفه بعثت انبیاء

به گزارش صدای سراب, حجت الاسلام والمسلمین عزالدین تقی زاده طی یادداشتی با عنوان “فلسفه بعثت انبیاء” نوشت: نخستین واساسی ترین هدف بعثت پیامبران دعوت به توحید ویکتا پرستی ونفی هر گونه شرک وطاغوت وخود پرستی و بت پرستی است وازجمله اهداف دیگر بعثت پیامبران اصلاح فرد وجامعه درتمام جنبه های نظری وعملی است. درزمینه …

به گزارش صدای سراب, حجت الاسلام والمسلمین عزالدین تقی زاده طی یادداشتی با عنوان “فلسفه بعثت انبیاء” نوشت:

نخستین واساسی ترین هدف بعثت پیامبران دعوت به توحید ویکتا پرستی ونفی هر گونه شرک وطاغوت وخود پرستی و بت پرستی است وازجمله اهداف دیگر بعثت پیامبران اصلاح فرد وجامعه درتمام جنبه های نظری وعملی است.

درزمینه اصلاح اجتماعی مهم ترین ماموریت پیامبران وسفیران الهی رامی توان درازمیان بردن ارزش های مردودجاهلی وکاذب ومعیارهای اشتباه ونادرست ومنحط غیرانسانی است وجایگزین ونهادینه نمودن ارزشهای الهی انسانی واخلاقی است.

ویکی دیگرازاساسی ترین هدفهای بعثت انبیاءالهی اقامه قسط وعدل درمیان جوامع بشری دانست لذاپیامبران مبعوث شده اندتابااجرای احکام ناب الهی وسیراب کردن تشنگان عدالت ازمنبع فیض الهی که منشاء فیوضات بوده ویاازطریق واسطه فیض ازوجودانبیاء واولیای الهی بعنوان ریسمان اتصال بین خالق ومخلوق وملک وملکوت مستفیض بنمایدلکن خداوندمتعال بامبعوث پیامبرانش باتمام براهین عقلی ونقلی باانسانهاوتمام امتهابه اقتضای موقعیت ومحیط وشرایط ویژه خودشان درتمام قرون واعصاراتمام حجت کرده تاعذروبهانه ای برای آنان درپای حسابرسی ورسیدگی به اعمالشان دریوم الحساب وجودنداشته باشد.

خداوندمتعال برای انسانهادوتاحجت وپیامبرودعوتگرمفروض داشته یکی پیامبروحجت بیرونی همان پیامبران وانبیاءالهی که دعوتگرتوحیدوخداپرستی وبه پاکی ونیکی هستندودراین مسیرتمام سختی های جامعه رابه جان خریده وبرای نجات امتش جانفشانی میکنندویکی پیامبروحجت درونی همان عقل انسان است که تنهاوجه تمایزانسان باسایرموجودات است که بوسیله عقل حسن وقبح وظلم وعدل راتمییزمی دهد.

ضمناانسان تنهاباابزارعقل قادربه درک وفهم فلسفه حلیت وحرمت وخوب وبداشیاء ومسائل نیست لذابایدحجت درونی وعقل بشری متصل ومتصف به وحی الهی باشنددراین میان انبیاء واولیاءحلقه اتصال ووسیله بین ایندومی باشند.

لذابااین تعریف وتبیین، آشفتگی که درجامعه بشری ودردنیای کنونی بوده وهست بخاطرقطع رابطه این دوحجت الهی می باشد.همین جاست فلسفه وحکمت بعثت انبیاء معناپیدامی کندکه بعنوان سفیران دعوت به توحیدویکتاپرستی وصلح وآشتی ونجات بشرازدست انسان نماهای سبوع صفت طاغی ویاغی جانی هستنداگرعقل منهای وحی رادرنظربگیریم آنوقت دنیاداران ومستکبران حاضرندتمام بشررافدای مطامع کثیف نفسانی وشهوانی دنیوی خودبکنند.

به اذعان سردمداران مستبدکشورهای علی الظاهرعلمی وصنعتی پیشرفته دنیای معاصروبه شهادت تاریخ گذشته و معاصرتریلیونهادلارصرف رقابت قدرت پوشالی وتسلیحاتی وکشتارجمعی برای جنگ وهلاکت منابع خدادادی درروی کره زمین می کنند؛آیاکسانیکه مدعی عقل وخردبوده وتنهابه عقول ناقص وقاصربشری تکیه دارندآیانمی دانندباآن پول وسرمایه هنگفت ایکه هزینه جنگ وتخریب وکشتاروویرانی می شودرابه بهداشت وتعلیم وتربیت تحت تعالیم متعالی الهی ورشدفکری وصلح ودوستی جامعه جهانی هزینه کرداین نقصان وعدم توجه به آرمانهای الهی انبیاء وبزرگ سفیران صلح ودوستی وسعادت بشری وپیروی ازنفس سرکش ومتمردحیوانی وشیطانی، گویای نیازفوری وبدیهی بشربه وحی ونبوت وپیام وفلسفه حیات بخش بعثت انبیاء می باشد.

لذاتنهاراه ومسیرسعادت ونجات ورهایی بشردرپرتونورانی وحی واحکام الهی وآرمانهای بعثت انبیاء وخاتم نگین عالم هستی حضرت ختمی مرتبت محمدمصطفی(ص)که رحمت برای جهانیان می باشداست.

عزالدین تقی زاده

همچنین ببینید

مشکلات موجود در کشور بدون شک و تردید به علت برخی افراد مغرض و بی کفایت هست

آیت الله هادی ملکوتی در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن شهرستان سراب گفت: وه قضاییه باید با گسترش عدالت در کشور این مردم والا و ایثارگر را راضی کرده و تمام قوا باید تلاش خود را در راستای تامین معاش مردم و کنترل تورم که پی در پی مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند به کار گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.