جلسه مشترک نماینده سراب با مدیر کل ثبت اسناد استان

جلسه مشترک نماینده سراب با مدیر کل ثبت اسناد استان در رابطه با اقدامات و عملکرد اداره ثبت سراب برگزار شد.

جلسه دکتریوسف داودی نماینده مردم شهرستان سراب درمجلس شورای اسلامی بامدیرکل ثبت اسناد واملاک استان آذربایجان شرقی مهندس به پایی وریاست اداره ثبت اسناد واملاک سراب موسوی افشار،وتقدیرازعملکرداداره ثبت اسناد واملاک سراب درکسب رتبه نخست صدور اسنادمالکیت دررقبات وقفی واوقافی ومنابع ملی ودولتی وکسب رتبه دوم صدوراسناد مالکیت روستایی درجهت تثبیت مالکیت افراد وجلوگیری از پدیده زمینخواری وتاکید برتسریع درامورات ثبتی درحوزه نامگذاری سال ،اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل برگذار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.