آخرین خبرها
چه کسانی از پرداخت پول برق معافند؟

چه کسانی از پرداخت پول برق معافند؟

به گزارش صدای سراب به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت نیرو با صدور ابلاغیه ای جدید خطاب به شرکت توانیر با عنوان “ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگی‌های مربوطه در سال ۱۳۹۵” شرایط جدید بخشودگی از پرداخت هزینه انشعاب برق و همچیین شرایط بخشودگی در پرداخت هزینه های مصرفی برق را اعلام کرد.

*ضوابط عمومی فروش انرژی و انشعاب برق

واگذاری انشعاب برق درخصوص متقاضیان با قدرت کمتر از پنج مگاوات از ابتدای سال لغایت ۲۴/۰۵/۹۵ براساس هزینه‌های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۱۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۴/۰۷/۹۲ و از تاریخ ۲۵/۰۵/۹۵ براساس هزینه‌های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۴۷۲۸/۹۵ مورخ ۲۴/۰۵/۹۵ صورت پذیرد.

مطابق تبصره «۲» ماده «۱۱۷» قانون برنامه پنـج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین براساس ماده «۳۷» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «۲»، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در سال ۱۳۹۵ معادل نه درصد (۹%) ،(۶ درصد مالیات شامل ۱ درصد مالیات سلامت)‌ و ۳ درصد عوارض می‌باشد. براساس بند «و» ماده «۱» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «۲» مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی (مشترکین مشمول تعرفه ۳- الف) از پرداخت عوارض مذکور (۳ درصد) معاف می‌باشند.

در اجرای بند «ﻫ» تبصره «۶» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، شرکت‌های برق موظفند، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات‌ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (۳۰) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثـنای مشترکان خانگی روستایـی و چاه‌های کشاورزی (مشترکین مشمول تعرفه ۳- الف) دریافت نماینـد، تا برای توسعـه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیـر هزینه گردد.

*بخشودگی‌های‌ هزینه‌ برقراری انشعاب برق

کلیـه مساجد براساس ماده «۷» مصوبـه شماره ۵۶٨٣۶/ت١٧٧٨۵ﻫ مورخ ۲۲/۰۴/۷۶ هیأت وزیران از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق معـاف می‌باشند. معافیت مذکـور شامل بخش‌های جانبی غیرمتعارف از جمله مراکز تجاری مربوطه نمی‌گردد.

تبصره : معافیت هزینه برقراری انشعاب برق مذکور در حد قدرت متعارف (برای مناطق غیرگرمسیر ٢۵ آمپر تک‌فاز و برای مناطق گرمسیر ٢۵ آمپر سه‌‌فاز) از ابتدای سال لغایت ۲۴/۰۵/۹۵ شامل ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۱۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۴/۰۷/۹۲ و از تاریخ ۲۵/۰۵/۹۵ شامل ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۴۷۲۸/۹۵ مورخ ۲۴/۰۵/۹۵ می‌باشد. در موارد استثنایی که نیاز به انشعاب برق بیش از میزان متعارف است، واگذاری آن با تصویب هیأت‌مدیره شرکت توزیع نیروی برق بلامانع می‌باشد. لازم است در تعیین قدرت مورد نیاز انشعاب‌های مذکور، گزارش توجیهی متقاضیان بررسی گردد و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.

گلزارها و یادمان شهدا براساس ماده «۲» مصوبه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲ﻫ مورخ ۱۴/۱۰/۹۳ هیأت وزیران، از ابتدای سال لغایت ۲۴/۰۵/۹۵ از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق شامل ستـون‌های یک و دو جداول شمـاره یک و دو پیوست بخشنامه شمـاره ۱۰۰/۳۰/۳۱۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۴/۰۷/۹۲ و از تاریخ ۲۵/۰۵/۹۵ از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق شامل ستـون‌های یک و دو جداول شمـاره یک و دو پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۴۷۲۸/۹۵ مورخ ۲۴/۰۵/۹۵ حسب مورد، معاف می‌باشند. انشعاب مذکور شامل مصارفی به غیر از گلزار و یادمان شهدا نیست و در تعیـین قدرت انشعاب باید انرژی مورد نیاز متعارف و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، براساس بند «د» ماده «۳۹» قانون برنامه پنجم توسعه، با ارائه معرفی‌نامه از نهادهای فوق برای یک بار و یک انشعاب مسکونی مطابق الگوی مصرف حداکثر تا سقف ٢۵ آمپر تک‌فاز برای مناطق غیرگرمسیر و ٢۵ آمپر سه‌فاز برای مناطق گرمسیر از ابتدای سال لغایت ۲۴/۰۵/۹۵ از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق (ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۱۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۴/۷/۹۲) و از تاریخ ۲۵/۰۵/۹۵ از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق (ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۴۷۲۸/۹۵ مورخ ۲۴/۰۵/۹۵) معاف می‌باشند.

وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برق (از ابتدای سال لغایت ۲۴/۰۵/۹۵ ستون «١» جداول شماره یک و دو پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۱۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۴/۰۷/۹۲ و از تاریخ ۲۵/۰۵/۹۵ ستون «١» جداول شماره یک و دو پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۴۷۲۸/۹۵ مورخ ۲۴/۰۵/۹۵ حسب مورد) برای تهویه و روشنایی تونل‌ها، چراغ‌های ویژه نقاط مه‌گیر، چراغ‌های چشمک‌زن در طول راه‌های کشور (موضوع ماده «۵۴» قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت) معاف می‌باشد. نیرورسانی و ایجاد تأسیسات روشنایی و نگهداری این تأسیسات به عهده وزارت راه و شهرسازی است.

جانبازان با درصد جانبـازی بیست و پنج درصد (٢۵%) و بالاتر، آزادگان و هریک از اعضای محترم خانواده معظم شهدا، اسرا و مفقودالاثرها (شامل همسر، فرزندان و والدین) معرفی شده از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران که فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب می‌باشند ، به‌استناد تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳) و تبصره ذیل ماده (۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از پرداخت هزینه برقراری انشعاب برق (از ابتدای سال لغایت ۲۴/۰۵/۹۵ ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۱۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۴/۰۷/۹۲ و از تاریخ ۲۵/۰۵/۹۵ ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۴۷۲۸/۹۵ مورخ ۲۴/۰۵/۹۵) برای یک بار و یک واحد مسکونی تا حد کنتور ٢۵ آمپر تک‌فاز در مناطق غیرگرمسیر و برای مناطق گرمسیر ٢۵ آمپر سه فاز (مازاد به عهده متقاضی) معاف هستند. در خصوص جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این بند که قبل از فوت از معافیت مذکور استفاده نکرده‌اند، این معافیت به همسران آنان که مسؤولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می‌باشند و یا به قیّم قانونی به نام فرزندان آنان اعطا می‌گردد. ضمناً در خصوص جانبازان وآزادگان متأهل متوفی که دارای فرزند نباشند، معافیت مذکور به همسر آنان ارائه می‌گردد. فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر فاقد مسکن در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده باشند، تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از این معافیت برخوردار می‌باشند.

*بخشودگی‌های‌ هزینه‌ برق مصرفی

جانبـازان بیست و پنـج درصد (٢۵%) و بالاتـر (موضوع بند «الف» ماده «۶» آیین‌نامه اجرایی ماده «۱۳» قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان) و فرزندان معظم شهدا (موضوع بند «الف» ماده «۴۴» قانون برنامه پنجم توسعه) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه برق مصرفی در مناطق غیرگرمسیر تا ۸۰ کیلووات‌ساعت در ماه و در مناطق گرمسیر تا ۱۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه معاف می‌باشند. نحوه محاسبه وفق نحوه و توالی محاسبه صورتحساب بهای برق مصارف خانگی ارسالی به ضمیمه اطلاعیه شماره ۱۴۸/۱۱ مورخ ۱۸/۱/۹۴ است.

فضاهای اصلـی مساجد، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآنـی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، به استناد ماده ۱۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین یادمان شهدا در مکان‌هایی که تحت پوشش شهرداری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیستند، براساس تبصره ذیل ماده «۲» مصوبه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲ﻫ مورخ ۱۴/۱۰/۹۳ هیأت محترم وزیران، از پرداخت هزینه‌ برق مصرفی معاف می‌باشند. بدیهی است مصارف بخش‌های جانبی غیرمتعارف از جمله مراکز تجاری مربوطه مشمول معافیت مذکور نمی‌گردند.

وزارت راه و شهرسازی از پرداخت صورتحساب بهای برق مصارف تهویه و روشنایـی تونل‌ها، چراغ‌های ویـژه نقاط مه‌گیر، چراغ‌های چشمک‌زن در طول راه‌های کشور و همچنین مساجد بین راهی (موضوع ماده «۵۴» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) معاف می‌باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.